Frågor och svar

 • 10 snabba frågor till Safe@Work

  • När ni startade Safe@Work fanns det redan många företag som utbildade inom arbetsmiljö och säkerhet, varför valde ni att ändå starta företaget?

   Det fanns en stor efterfrågan efter en helhetsleverantör, någon som kunde göra hela det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt & smidigt.

   Därför startade vi Safe@Work, ett företag med målsättningen att göra det enkelt och smidigt för organisationer att vara riskmedvetna och kunna erbjuda sin personal en säker och trivsam arbetsplats.

   Nu kan vi stolt erbjuda marknadens bästa utbildningar

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Våra anställda är utspridda över hela landet och har olika arbetsuppgifter. Går era utbildningar att kombinera för att skapa en helhetsleverans?

   En av anledningarna till att Safe@Work startades var efterfrågan på resurseffektiva utbildningsleveranser.

   Våra kurser är därför anpassade för att kunna kombineras & optimeras. Variationerna är många och vi hjälper er gärna till det optimala upplägget. Läs mer här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka är era vanligaste kunder?

   Våra kunder kommer från olika branscher, världsdelar & kulturer. Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra kunder är företag som har någon form av verksamhet i Sverige.

   Vi levererar regelbundet tjänster & utbildningar till både små lokala företag & multinationella storföretag. Gemensam nämnare är att våra kunder är återkommande och ser oss som en del av deras systematiska arbetsmiljöarbete. 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utbildar ni på helg och natt?

   Självklart. Vi utbildar när och var ni vill få er kurs levererad!

   Vi har flera specialister inom varje utbildningsområde som gör att vi kan utbilda er personal dygnet runt, världen över. Alltid med högsta kvalitet!

   Hör av dig till oss om du vill ha mer information!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har anställda utspridda över hela landet, kan ni hjälpa oss med utbildning ändå?

   Självklart! Vi har många kunder som är utspridda geografiskt. Med en kombination av webbaserad utbildning och ett flexibelt instruktörsteam är vi beredda på det mesta.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • En stor del av ert utbud handlar om trafiken och trafiksäkerhet, varför det?

   Trafiken är den dödligaste arbetsmiljön och är därför ett naturligt fokusområde för oss på Safe@Work.

   Om vi kan hjälpa er att minimera riskerna i den farligaste arbetsmiljön, då har vi bra förutsättningar för att vara framgångsrika i att minimera riskerna även inom era andra arbetsmiljöer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill ha en utbildning som uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket. Uppfyller era utbildningar deras krav?

   Alla våra utbildningar är skräddarsydda och anpassade med ett minimikrav på att uppfylla kraven från såväl myndigheter som branschorganisationer.

   Läs gärna mer om vår samverkan med Svenska myndigheter här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Jag hittar inte den utbildning jag söker, har ni fler utbildningar än de som finns på hemsidan?

   När vi startade Safe@Work 2016 hade vi 5st utbildningar på hemsidan.

   3 år senare hade vi 50 olika skräddarsydda utbildningsmoduler som tagits fram på förfrågan från våra kunder.

   Vårt team av specialister tar gärna fram en skräddarsydd utbildning för just er verksamhet.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Ni är ett relativt nystartat företag, vilken säkerhet kan ni erbjuda?

   Vi förstår att det kan kännas som en risk att göra affärer med ett såpass nystartat företag som oss.

   Men trots att företaget är ungt så har personerna bakom en mycket lång erfarenhet inom alla de branscher som vi erbjuder utbildningar och tjänster inom. Safe@Work har också en stabil och trygg ekonomi och sedan 2016 har vi både myndigheter och några av världens största företag som återkommande kunder.

   Vi låser heller aldrig fast våra kunder i avtal, vi tycker att ni som kund ska vara fria att byta till den leverantör som passar er bäst. Vi jobbar självklart stenhårt för att vara den leverantören, men om vi misslyckas så ska inte ni bli lidande.

   Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete och våra certifieringar.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Våra interna riktlinjer kräver att vi har avtal med alla våra leverantörer. Uppfyller ert företag de riktlinjer som myndigheter och större företag efterfrågar?

   Absolut, vi gör regelbundet affärer med några av Sveriges största myndigheter och globala företag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Brandskydd

  • Vilka regler & krav finns det som reglerar brandskyddet på arbetsplatsen?

   Det finns många olika krav och direktiv som reglerar ansvaret för brandskydd.

   Dom vanligaste kravställarna är:

   Vi hjälper er gärna att reda ut vilka krav som gäller just er verksamhet. Hör av dig till oss för kostnadsfri konsultering.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är SBA?

   SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete är en viktig del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

   SBA innefattar många olika delar som alla syftar till att förebygga risken för bränder och brandskador. I er organisations riskanalys hittar ni de åtgärder som krävs för att uppfylla myndighetskraven på systematiskt brandskyddsarbete.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad säger lagen om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

   Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Hur ska man veta ifall vi uppfyller kraven på systematiskt brandskyddsarbete?

   Grunden för att uppfylla de olika kraven från MSB, Arbetsmiljöverket & er kommun ligger i organisationens riskanalys. Om riskanalysen är korrekt utförd och de risker som analysen visar på har åtgärdats, då uppfyller ni kraven.

   Observera att både analys och åtgärder alltid bör dokumenteras och sparas. I många fall är dokumentationen en förutsättning för att uppfylla kraven.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka krav finns det på en utrymningsövning?

   Här kommer info från Arbetsmiljöverket: Det ska finnas en utrymningsplan och rutiner där det finns information som säkerställer att alla kommer ut vid en utrymning.

   All personal ska känna till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.

   Det är viktigt att man på arbetsplatsen har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.

   Även arbetstagare med en funktionsnedsättning ska kunna utrymma om det behövs. Kort sagt, kommer du in ska du också komma ut.

   Allmänna råd från MSB

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är det krav på att ha en utrymningsledare?

   Här kommer info från Arbetsmiljöverket: Det ska finnas en utrymningsplan och rutiner där det finns information som säkerställer att alla kommer ut vid en utrymning.

   All personal ska känna till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.

   Det är viktigt att man på arbetsplatsen har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.

   Även arbetstagare med en funktionsnedsättning ska kunna utrymma om det behövs. Kort sagt, kommer du in ska du också komma ut.

   Allmänna råd från MSB

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste man genomföra en brandskyddsutbildning? Och hur ofta i så fall?

   Enligt 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall ägare eller
   nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta de
   åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
   begränsa skador till följd av brand.

   Åtgärderna kan vara av teknisk eller
   organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande
   av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär
   kan vara utbildning och information.

   För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt
   brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela
   användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är skillnaden mellan utbildningarna "Heta arbeten" & "Brandfarliga arbeten"?

   Den stora skillnaden är att Heta arbeten är ett varumärke som ägs av Brandskyddsföreningen medan Brandfarliga arbeten är ett utbildningskoncept från SVEBRA & Sveriges Byggindustrier.

   Båda organisationerna och deras utbildningskoncept riktar sig till samma målgrupp & uppfyller samma krav. Safe@Work är auktoriserad arrangör för båda utbildningarna.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga arbeten?

   Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

   Ja, en tillståndsansvarig som gått Brandfarliga arbeten kan godkänna utföraren och brandvakten även om denne har genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Första hjälpen & HLR

  • Måste alla anställda gå en utbildning i HLR?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

   Beroendes på hur er organisation och bemanning ser ut kan det alltså variera om alla anställda måste utbildas eller om det räcker med en utvald grupp.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utförs era HLR-utbildningar enligt HLR-rådets riktlinjer?

   Ja, utan undantag! Våra HLR-utbildningar följer alltid gällande riktlinjer & rekommendationer. Vår huvudinstruktör inom sjukvård är även huvudinstruktör hos HLR-Rådet. Du hittar oss även på HLR-rådets hemsida som godkänd leverantör.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste företaget ha en hjärtstartare?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

   Så kraven skiljer sig beroende på hur er verksamhet ser ut. Vi på Safe@Work rekommenderar däremot alltid att ni har en hjärtstartare, både för egen personal & för besökares skull.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är skillnaden på utbildning i första hjälpen enligt L-ABC & utbildning i första hjälpen enligt S-CABCDE?

   Båda utbildningarna syftar till ökade kunskaper inom första hjälpen vid sjukdom eller olycksfall.

   Skillnaden är att L-ABC är ett tillvägagångssätt som är föråldrat och ingenting som lärs ut idag. S-(C)ABCDE är det internationella tillvägagångssätt för första hjälpen (Akut omhändertagande) som lärs ut sedan många år.

   Här hittar du mer djupgående info från Myndigheten för Samhällskydd & Beredskap (MSB)

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilken första-hjälpen utrustning bör vi på företaget ha?

   Det skiljer sig såklart beroende på vilken verksamhet ni bedriver.

   Grunden för att göra er bedömning bör ligga i företagets riskanalys. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd kan finnas som stöd. I den framgår krav på att varje arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan vem som helst utbilda inom livräddande utbildningar som HLR & Första hjälpen?

   Både ja och nej.

   För att utbildningen ska uppfylla kraven enligt det svenska HLR-rådets riktlinjer krävs det att utbildaren har genomgått en instruktörsutbildning. Däremot krävs ingen erfarenhet från verkliga situationer.

   Safe@Works HLR-instruktörer har alltid både instruktörsutbildning & lång erfarenhet från verkliga situationer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar har jag som arbetsgivare för att min personal har utbildning inom hjärt-lungräddning & första hjälpen?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett stort flöde av besökare och kunder på vår arbetsplats. Vilket ansvar har vi för deras säkerhet?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har personal som jobbar i utsatta miljöer och som riskerar att utsättas både för hot & allvarliga incidenter. Vilken utbildning behöver dom? Kan ni hjälpa oss med utbildning?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”.

   Absolut, vi har specialutbildade instruktörer som utfört & instruerat i första hjälpen vid utsatta miljöer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Bilkörning

  • Räcker det med körkort om jag kör vanlig bil i tjänsten?

   Enligt arbetsmiljölagen ska varje anställd ha erforderlig utbildning för det uppdrag denne ska utföra. Kör man bil i tjänsten räcker det därför inte med körkort enligt Arbetsmiljöverket. Safe@Work erbjuder Sveriges mest heltäckande utbildningsutbud inom trafiksäkerhet, alla utbildningarna uppfyller Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar har arbetsgivaren för den del av arbetsmiljön som utgörs av vägtrafik?

   Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att minimera riskerna, speciellt för högriskmiljöer som vägtrafiken.

   Du kan läsa mer i den här artikeln som beskriver hur arbetsgivaren enklast uppfyller kraven, eller läsa mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett antal hantverkare och servicetekniker som bara använder bilen för att transportera sig mellan jobb, behöver de någon utbildning utöver sin körkortsutbildning?

   Ja. Precis som att risker för fallolyckor måste minimeras med fallskyddsutbildning, så måste risken för trafikolyckor minimeras med en trafiksäkerhetsutbildning. Även om den huvudsakliga arbetsuppgiften inte är bilkörningen i sig så är det likväl en del av hantverkarens arbetsmiljö. Ofta är det dessutom den mest riskutsatta.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har en hög personalomsättning, har ni en bra lösning för oss?

   Med en hög personalomsättning eller en stor geografisk spridning på de anställda förstår vi att det kan vara svårt att hitta budget och tid för en lärarledd utbildning.

   Vår lösning är då ofta en e-learning i trafiksäkerhetEco driving. Ni kan då säkerställa att kraven uppfylls samtidigt som viktiga budskap når fram.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni någon enkel lösning för enstaka personer exempelvis vid nyanställningar?

   Den snabbaste lösningen är vår E-learning i trafiksäkerhet. Den både säkerställer att den nyanställda får ta del av företagets eventuella trafiksäkerhetspolicy samt att denne genomför en korrekt utbildning.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste företag ha en trafiksäkerhetspolicy?

   En arbetsmiljöpolicy ska alltid finnas på företaget, vid fler än 10 arbetstagare ska den dessutom finnas dokumenterad.

   En trafiksäkerhetspolicy ska finnas som en del i företagets arbetsmiljöpolicy om någon på företaget kör ett fordon i tjänsten.

   Arbetsmiljöverket kräver också att policyn är baserad på er riskanalys och rekommenderar att det är ett fristående dokument från övrig arbetsmiljöpolicy.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan ni hjälpa oss att skapa en trafiksäkerhetspolicy?

   Självklart! Oavsett vilken kurs ni beställer så ingår alltid gratis mallar, checklistor och exempelpolicys för skapande av en trafiksäkerhetspolicy.

   Vill ni hellre ha en helhetslösning där vi hjälper er både med riskinventering, policys, utbildning & uppföljning? Hör av dig till oss!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har förare som kör utryckningsfordon, vilken utbildning behöver dom?

   Med förare som kör utryckningskörning har ni som arbetsgivare ett extra stort ansvar. Om förarna ej är utryckningsförare sedan tidigare rekommenderar vi en 2- eller 3-dagarsutbildning, gärna med tillhörande e-learning för att effektivisera det lärarledda utbildningstillfället.

   Är förarna redan utbildade utryckningsförare och ni är ute efter en repetitionsutbildning, då rekommenderar vi ett upplägg med vår avancerade förarutbildning som grund.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni förarutbildning som hjälper oss att uppfylla en klimatcertifiering?

   Absolut, vi har flera olika upplägg som alla uppfyller de vanligaste kraven vid miljöcertifiering. Vid osäkerhet tar vi gärna en kostnadsfri kontakt med aktuellt certifieringsorgan.

   Vi har både Lärarledda kurser och Webbaserade kurser som uppfyller miljökraven.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi är ett internationellt företag med interna krav på trafiksäkerhetsutbildning. Vi behöver en specialanpassad förarutbildning för att passa in i de internationella kraven, kan ni hjälpa oss med det?

   Självklart! Vi skräddarsyr gärna utbildningsleveransen för att uppfylla era interna riktlinjer och krav. Många av våra kunder idag är internationella företag med liknande förutsättningar.

   Här hittar du våra förarutbildningar

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Webbaserade tjänster & utbildningar

  • Räcker det med en webbaserad utbildning för att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket?

   Det beror på! Er riskinventering & tillhörande analys bör alltid utgöra grunden för er åtgärdsplan.

   Men våra webbaserade utbildningar är skapade just för att uppfylla Arbetsmiljöverkets & andra myndigheters krav & riktlinjer.

   De webbaserade utbildningarna fungerar både som komplement till lärarledd utbildning eller för att ersätta den helt.

   Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett optimalt upplägg.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan vi använda Safe@Works e-learningplattform för att förmedla egna dokument eller utbildningar?

   Absolut. När ni köper webbaserad utbildning från oss, då ingår möjligheten att utan extra kostnad lägga till interna styrdokument eller utbildningar i samma läroplattform.

   Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett optimalt upplägg.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan vi följa upp om alla anställda har genomfört sina utbildningar och om dom har tagit del av våra interna styrdokument?

   Självklart! Vi har smidiga och automatiserade lösningar för uppföljning. Antingen kan ni själva logga in i er administratörsportal och se statistik, skicka påminnelser och lägga till nya användare. Eller så ber ni helt enkelt oss göra det åt er.

   Läs mer om vårt befintliga utbud av webbaserade utbildningar

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill att våra anställda själva ska få anmäla sig till vissa utbildningar, går det att lösa?

   Inga problem. Vi har flera olika lösningar. Den vanligaste varianten är att vi skapar ett anmälningsformulär som ni kan bädda in eller länka till från ert intranät.

   Hör av dig till oss och beskriv hur er situation ser ut så sätter vi ihop den mest optimala lösningen.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill att alla anställda ska ha tillgång till ett antal utbildningar. Men sen har vi några utbildningar som enbart vissa avdelningar ska ha tillgång till. Går det att lösa?

   Inga konstigheter, det ordnar vi. Vi kan styra kurstillgängligheten ända ner på individnivå.

   Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett optimalt upplägg.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har redan en egen plattform där vi registrerar alla utbildningar för våra anställda. Går det att registrera era utbildningar där också?

   Det ska inte vara några problem. Vi har många olika lösningar anpassade för både små & stora företag.

   Vi kan både skicka rapporter utformade för att smidigt kunna importeras i ert system/plattform. Eller så lyfter vi in hela utbildningen i er läroplattform. Genom vår SCORM-cloudlösning får ni fortfarande fri tillgång till uppdateringar och support.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill kombinera webbaserad utbildning med lärarledd (Blended learning). Har ni lösningar för det?

   Vi har nog marknadens bästa lösningar för det. Med specialistinstruktörer inom varje område & en både flexibel & kvalitativ e-learningplattform kan vi skräddarsy en lösning optimal för er.

   Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett skräddarsytt upplägg.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett single sign on (SSO). Går det att få in era utbildningar i det systemet?

   Det brukar inte vara några problem. Alla våra webbaserade tjänster och produkter följer de branschstandarder som finns. Därför har vi hittills alltid kunnat lösa detta och hjälper gärna er med en skräddarsydd lösning.

   Hör av dig!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vår organisation har engelska som koncernspråk. Har ni webbaserade utbildningar på engelska?

   Både vår e-learningplattform, riskanalysverktyg och flera av de webbaserade utbildningarna finns på engelska. Vi tar gärna fram fler webbaserade utbildningar på engelska eller ytterligare språk ifall ni önskar.

   Skicka ett meddelande så löser vi det!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi skulle vilja ha hjälp att ta fram egna webbaserade utbildningar. Kan ni hjälpa oss med det?

   Det kan vi absolut hjälpa er med! Vi har några av branschens bästa instruktörer som besitter en otrolig kunskap och erfarenhet. Deras kunskaper tillsammans med insatsen från vår samarbetspartner som är experter inom skapande av högkvalitativa webbaserade utbildningar, gör att det knappt finns några begränsningar för vilka utbildningar vi kan hjälpa er att att ta fram.

   Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett skräddarsytt förslag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni fler webb-utbildningar än de som finns på hemsidan?

   Vi jobbar konstant på att utveckla nya webbaserade utbildningar och tjänster, både på svenska och på andra språk.

   De utbildningar som finns på hemsidan är de som vi har färdiga just nu, men om ni har önskemål om någon specifik utbildning så är ni alltid välkomna att höra av er till oss.

   På så sätt kan vi skynda på processen och ni kan kostnadsfritt få vara delaktiga i att skräddarsy innehållet.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Kravställda utbildningar

  • Vilka krav finns det på systematiskt arbetsmiljöarbete?

   Arbetsmiljöverket ställer ett antal hårda men relevanta krav på att alla arbetstagare ska kunna utföra sitt arbete utan att vara utsatta för onödiga risker.

   Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör vara grunden i alla organisationers riskförebyggande arbete, därmed är det också det grundläggande kravet från Arbetsmiljöverket.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad behöver man göra för att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket?

   Det enklaste svaret är att ni som organisation bör ställa er frågan: Vad behöver vi göra för att minimera risken att någon av våra medarbetare skadas eller blir sjuk på grund av arbetet.

   Svaret på den frågan är samma som kraven från Arbetsmiljöverket. Vi hjälper er gärna med både riskanalys och riskförebyggande åtgärder.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är SAM?

   SAM är en förkortning/akronym av Systematiskt ArbetsmiljöArbete.

   Du hittar mer info om SAM på Arbetsmiljöverkets hemsida.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • 1. Finns det något krav på att vi genomför en riskinventering? 2. Måste vi genomföra en riskinventering / riskbedömning varje år?

   1. Ja. Ett av Arbetsmiljöverkets tydligaste krav på det riskförebyggande arbetsmiljöarbetet är att en riskinventering genomförs regelbundet.
   2. Ja. Organisationens riskförebyggande åtgärder skall följas upp årligen eller oftare om en ändring av arbetsmiljön genomförs.
   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är skillnaden på en riskinventering, riskbedömning & en riskanalys?

   Riskinventering:
   En kravställd del i ert riskförebyggande arbete där alla berörda arbetstagare ska ha möjlighet att delta. Det är här som eventuella risker lyfts upp.

   Riskbedömning
   De eventuella risker som lyfts fram i riskinventeringen ska nu bedömas. Sannolikhet & Konsekvens viktas för att bedöma den sammanlagda risken.

   Riskanalys
   Riskanalys är det samlingsnamn som vi använder för att gruppera hela processen från riskinventering till uppföljning. Stegen som ingår är:

   1. Riskinventering
   2. Riskbedömning
   3. Åtgärdsplan
   4. Arbetsmiljöpolicy
   5. Uppföljning
   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • 1. Finns det krav på att vi har en arbetsmiljöpolicy? 2. Är det någon skillnad på en arbetsmiljöpolicy & en trafiksäkerhetspolicy?

   1. Ja.

   Du hittar kraven här på Arbetsmiljöverkets egna hemsida.

   2. Både ja och nej.

   En trafiksäkerhetspolicy är egentligen en del i en arbetsmiljöpolicy. Skillnaden är att en trafiksäkerhetspolicy är helt inriktad på den del av arbetsmiljön som utgörs av vägtrafik.

   Från Arbetsmiljöverkets sida rekommenderas det att ni har er trafiksäkerhetspolicy som ett separat dokument för att skapa en tydlig struktur.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är det ett krav på att vi har en trafiksäkerhetspolicy? Och i så fall, hur skapar vi en trafiksäkerhetspolicy?

   Om ni har anställda som på arbetstid kör fordon på väg: Ja.

   Er trafiksäkerhetspolicy skall vara skapad baserad på er riskanalys och kan skapas på flera olika sätt. Här hittar du en vägledning.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Räcker det med webbaserad utbildning för att uppfylla kraven från myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisationer?

   Det beror helt på er verksamhet och riskutsatthet. Men Safe@Works webbaserade utbildningar är skapade just för att uppfylla alla gällande krav och riktlinjer.

   Om du är osäker så hjälper någon av våra experter dig gärna. Skicka ett meddelande så sätter vi ihop ett förslag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Hur vet man vilken utbildning som som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på erforderlig utbildning?

   Även här så ligger grunden i er riskanalys. Den avgör vilken typ av utbildning som krävs för just er. Innehållet i våra utbildningar är baserat på tusentals riskanalyser för ett stort antal branscher.

   Hör av dig till oss så hjälper vi dig att sätta ihop ett utbildningskoncept som uppfyller alla gällande krav & riktlinjer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Räcker det med att ha ett körkort om man kör bil i tjänsten? Eller är en vidareutbildning i trafiksäkerhet ett krav för den som kör bil i tjänsten?

   Vägtrafiken och vägtrafikolyckor är en av de allvarligaste arbetsmiljöriskerna i Sverige. Varje år förlorar ett stort antal personer livet när de färdas mellan arbetsuppgifter.

   Att en förare har ett körkort räcker därför inte för att Arbetsmiljöverket ska anse att du som arbetsgivare har uppfyllt kraven på riskminimering. Detta gäller även om den anställde kör vanlig bil och om körningen ej är den huvudsakliga arbetsuppgiften.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka kompetenskrav finns det för att få utföra arbete på eller vid väg?

   I nuläget finns det kompetenskrav enligt två olika modeller. De nya kraven benämns som steg och de gamla kraven klassas i nivåer.

   För att underlätta övergången till de nya kraven erbjuder vi flera webbaserade & lärarledda utbildningar som matchar både gamla och nya krav.

   Läs mer om vilka krav Trafikverket ställer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • 1. Måste vi genomföra en Brandskyddsutbildning? 2. Måste vi ha en Utrymningsledare? 3. Måste vi genomföra en Utrymningsövning?

   Alla 3 svaren beror såklart på er riskinventering & tillhörande analys. Men här kommer ett förtydligande som gäller för all 3 frågor.

   Det som ligger till grund för eventuella krav är Lagen om skydd mot olyckor – 2003:778 samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

   Sedan är det upp till varje organisation att utefter sin egen riskbedömning ta beslut. Hör av dig om ni önskar rådgivning eller riskförebyggande åtgärder.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • 1. Uppfyller utbildningen Brandfarliga arbeten och Heta arbeten samma krav? 2. Vilken utbildning behöver jag för att uppfylla kraven från mitt försäkringsbolag? 3. Vilken utbildning behöver jag ha för att kunna ge tillstånd för genomförande av brandfarliga, heta arbeten?

   1. Ja!
   2. Både utbildningen i Brandfarliga arbeten & Heta arbeten uppfyller samma krav från försäkringsbolagen. Safe@Work är ackrediterad arrangör för båda utbildningarna.
   3. Det spelar ingen roll vilken av de 2 utbildningarna du eller dina kollegor har gått. Ni har samma möjlighet att ge tillstånd åt varandra samt utföra arbeten oavsett.
   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Organisatorisk & Social arbetsmiljö - OSA

  • Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket när det gäller organisatorisk & social arbetsmiljö?

   Arbetsmiljöverket ställer krav på att risken för ohälsa och olycksfall i arbetet ska minimeras. Den organisatoriska & sociala arbetsmiljön en viktig del i organisations systematiska arbetsmiljöarbete. Nedan hittar du länkar till Arbetsmiljöverkets krav och riktlinjer.

   Afs 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

   Vägledning för att uppfylla föreskrifterna enligt 2015:4

   Vi hjälper er gärna med utbildningar, riskhantering & uppföljning för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Går det att genomföra utbildningar i t.ex SAM & BAM webbaserat? Har Safe@Work webbaserade utbildningar inom Organisatorisk & Social Arbetsmiljö? (OSA)

   Både ja och nej. Det finns webbaserade utbildningar både inom SAM & BAM. Arbetsmiljöverkets egna webbaserade utbildningar inom kunskapsområdet hittar du här:

   Vi på Safe@Work har i dagsläget inga standardiserade online-utbildningar inom SAM eller BAM.

   Däremot har vi möjlighet att genomföra alla våra lärarledda utbildningar webbaserat genom Microsoft teams eller Zoom.

   Hör av dig så sätter vi ihop ett upplägg skräddarsytt för er.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vår arbetsmiljö kan stundtals vara stressig, hur kan vi som arbetsgivare göra för att minska risken att våra anställda mår dåligt på grund av stress från jobbet?

   • Om ni redan har identifierat vilka arbetsmoment och faktorer som skapar den ohälsosamma stressen.
    • Då hjälper vi er gärna att skapa en anpassad utbildning redo att börja positivt påverka arbetsmiljön direkt.
   • Om ni inte har identifierat orsaken till att arbetsmiljön upplevs som stressig.
    • Då rekommenderar vi att ni startar med en r eller en arbetsmiljöscanning.
    • På så sätt får ni en bättre överblick över de faktorer som skapar problemen.

   Hör av dig till oss så hjälper vi er gärna med konsultering, utbildning eller en scanning av arbetsmiljön.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • De senaste åren har vi upplevt att våra anställda blivit allt mer utsatta för hotfulla situationer på arbetstid. Det har i sin tur lett till en ökad stress & konflikter mellan de anställda. Har ni en utbildning/tjänst som kan hjälpa oss att minska problemen?

   Det är en situation och arbetsmiljö som tyvärr många organisationer känner igen sig i.

   Glädjande nog har vi flertalet utbildningar och tjänster med fokus på detta och som alla går att skräddarsys efter era förutsättningar.

   Hör av dig till oss så hjälper vi er gärna att ta fram en åtgärdsplan.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • De flesta av våra medarbetare har varit förskonade från krissituationer på arbetet, men vi jobbar i en arbetsmiljö där vi ändå riskerar att bli utsatta för en påfrestande situation. Vi riskerar ofta att vara först på plats vid en allvarlig incident som resulterat i personskador, eller i värsta fall dödsfall. Hur bör vi göra för att förbereda vår personal på bästa sätt?

   För att på bästa sätt förbereda organisationen och era medarbetare rekommenderar vi en utbildning i krishantering & ledarskap. Utbildningen bör riktas både mot ledning och personal.

   Vi på safe@Work genomför regelbundet utbildning för organisationer med liknande förutsättningar som er, våra specialistinstruktörer skräddarsyr gärna en heltäckande leverans anpassad just för er organisation.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Antalet sjukskrivningar på vår arbetsplats har ökat det senaste året, men vi har dålig koll på varför. Hur gör vi enklast för att ta reda på varför sjukskrivningarna ökar? Och hur hittar vi rätt åtgärder för att vända trenden?

   Det var tråkigt att höra. Spontant skulle vi rekommendera en riskinventering där alla anställda själva, anonymt får berätta vilka arbetsmiljöproblem de upplever.

   Om ni redan har genomfört en inventering så låter vi gärna någon av våra experter hjälpa er att analysera resultatet och sedan ta fram adekvata åtgärder.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar har vi som arbetsgivare för ergonomin på arbetsplatsen?

   Som arbetsgivare har ni ett långtgående ansvar för att minimera samtliga risker för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Belastningsergonomi och andra ergonomiska utmaningar är inget undantag.

   Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets krav eller om Safe@Works utbildning i belastningsergonomi

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Våra medarbetare har väldigt varierande arbetsuppgifter och är därmed utsatta för olika ergonomiska utmaningar. Hur gör vi enklast för att skapa en bra arbetsmiljö för alla de olika grupperna?

   Steg 1: Genomför en grundlig riskinventering med en riskanalys indelad för varje arbetsuppgift.

   Steg 2: Åtgärda de mest kritiska riskerna. Till exempel genom en ergonomiutbildning anpassad för varje enskild grupp.

   Steg 3: Skapa en långsiktig åtgärdsplan & uppföljningsverktyg för kvarvarande arbetsmiljörisker.

   Steg 4: Följ upp genomförda åtgärder, inventera eventuella nya risker & uppdatera åtgärdsplanen så ofta som det behövs.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är det samma krav när det gäller ergonomi oavsett arbetsmiljö eller uppdrag?

   Kraven från Arbetsmiljöverket är alltid att arbetsgivaren ska minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, oavsett vilken arbetsmiljö det gäller.

   Sedan skiljer sig åtgärderna för riskminimering ofta åt beroende på aktuell arbetsuppgift/arbetsmiljö.

   Hör av dig till oss så sätter vi ihop ett förslag!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • En del av de risker och svårigheter som våra systerorganisationer har utomlands, är inte samma som vi har här i Sverige. Har ni möjlighet att skräddarsy ett utbildningskoncept även för vår personal utomlands?

   Absolut, att skräddarsy utbildningar och tjänster är vår specialitet. Vi har instruktörer som haft uppdrag över hela världen, på land, till havs eller uppe i luften.

   Tack vare vårt internationella nätverk kan vi dessutom erbjuda ett kvalitetssäkrat utbud av utbildningar och tjänster över hela världen, alltid skräddarsytt.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • De utbildningar och koncept som ni har inom OSA skulle vi vilja implementera i hela vår koncern. Kan ni hjälpa oss även utomlands med detta?

   Med glädje hjälper vi er att skapa ett koncept som fungerar i alla länder ni är aktiva inom.

   Vi har inga problem med att sätta ihop policy och interna riktlinjer som är baserade på samma grundkoncept, men anpassat efter de kulturer och förutsättningar som råder lokalt.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Fysisk säkerhet & incidenthantering

  • Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket när det gäller konflikthantering och arbete i hotfulla situationer?

   Arbetsmiljöverket ställer som krav att alla arbetstagare ska vara säkra på sin arbetsplats. Arbetsgivaren har därför ett ansvar för att risken för ohälsa eller skador minimeras oavsett arbetsmiljö.

   För svensk personal finns därför inget ”risktillägg” som en del andra nationaliteter har. Anledningen är att den svenska regeringen anser att en högre ersättning aldrig ska motivera en ökad risk.

   Du hittar mer info om kraven från Arbetsmiljöverket här:

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har personal som reser mycket i tjänsten, en del av resorna sker utrikes. Vilket ansvar har vi som svensk arbetsgivare när vår personal befinner sig utomlands? Och hur bör vi göra för att minimera riskerna för våra medarbetare som befinner sig utomlands?

   1. Även om en medarbetare befinner sig utomlands har arbetsgivaren ansvar för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall.
   2. Det är en svår fråga att besvara utan mer djupgående info om just ert arbetsuppdrag. Däremot känner jag mig trygg med att vi kan erbjuda de åtgärder som krävs. Hör av dig till oss så utvecklar vi gärna.
   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har medarbetare som regelbundet riskerar att hamna i situationer där onyktra eller aggressiva personer kan skapa en hotfull situation. Hur kan vi som företag göra för att minimera risken att någon av våra anställda skadas?

   Att ni redan har identifierat problemet är ett bra steg på vägen.

   Nästa steg är att se till så att er personal har rätt kunskap och utrustning för att minimera risken att de själva eller någon anann råkar illa ut.

   Vi på Safe@Work har många olika upplägg för utbildning i konflikthantering. Våra instruktörer har mångårig erfarenhet både från att själva jobba i riskutsatta situationer och som instruktörer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi upplever en ökad hotbild mot våra anställda både i Sverige och utomlands. Men i dagsläget har vi inte full koll på riskerna de utsätts för. Kan ni hjälpa oss att identifiera & åtgärda eventuella risker?

   Det var tråkigt att höra att ni upplever en ökad hotbild. Våra experter inom riskminimering hjälper er gärna, antingen med utvalda delar eller med en helhetslösning för att minimera riskerna.

   Hör av dig så sätter vi ihop ett förslag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har personal som hanterar pengar och andra värdefulla föremål. Hur bör vi agera för att undvika att sätta dom i hotfulla situationer? Har ni utbildning för hur vår personalen ska agera vid rån eller annat attentat?

   Hela organisationen bör vara medveten om riskerna och hur var och en ska agera vid händelse av ett rån, attentat etc.

   Vi hjälper er gärna med både utbildning och utrustning som minskar riskerna för er personal. Utbildningen skräddarsys efter era förutsättningar och deltagarens arbetsuppgifter.

   Hör av dig så sätter vi ihop ett förslag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har platskontor med både svensk och utländsk personal i flertalet länder. Några av våra kontor befinner sig i regioner som just nu upplever en instabilitet både politiskt och ekonomiskt. Hur bör vi agera för att trygga arbetsmiljön för våra medarbetare utomlands?

   Det är en mycket komplex arbetsmiljöfråga. Våra specialister med expertkunskap inom just den typ av situation som ni står inför står redo att hjälpa er både med direkta och förebyggande åtgärder.

   Hör av dig så sätter vi ihop ett förslag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett antal förare som transporterar vår personal och viktig utrustning både i Sverige och utomlands. Förarna har både skiftande erfarenhet och utbildning. Kan ni hjälpa oss med utbildning eller bemanning för att täcka vårt behov av skyddsförare & personsskydd?

   Utbildning: Det här är det kunskapsområde där vi besitter marknadens främsta expertkunskap, både för svenska och utländska förare/förarmiljöer.

   Bemanning: Vi har personal och instruktörer med lång erfarenhet från att hantera och förebygga krissituationer både på distans och på plats. Men just uthyrning av bemanningspersonal är ingenting som vi normalt jobbar med. Däremot har har vi ett antal utvalda samarbetspartners som har personal och operatörer för snabbast möjliga hantering.

   Hör av dig så hjälper vi er till en optimal lösning.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket krav ställer det Svenska Arbetsmiljöverket på säkerheten för svensk personal som jobbar utomlands?

   Oavsett om arbetet utförs i Sverige eller utomlands ställer Arbetsmiljöverket samma krav på arbetsgivaren att denne minimerar risken för ohälsa och olycksfall.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Erbjuder ni bemanning så som väktare/ordningsvakter eller annan form av personskydd & fysisk säkerhet?

   Safe@Work som organisation erbjuder inte bemanning, varken som väktare / Personskyddsväktare / Ordningsvakt / skyddsvakt eller som utländsk Operatör.

   Vi har personal som utan problem uppfyller kraven, för samtliga yrkesgrupper, men för att inte konkurrera med våra egna kunder har vi valt att ej erbjuda tjänster inom detta område.

   Vi samarbetar däremot med ett antal utvalda partners som delar våra högt ställda krav på seriositet, riskminimering, bemötande & internationellt ansvarstagande.

   Hör av dig så sätter vi ihop ett paket.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi planerar att bygga upp en organisation i ett annat land, men vi är osäkra på om säkerhetsläget i regionen tillåter. Kan ni hjälpa oss med en analys av säkerhetsläget & en handlingsplan?

   Absolut. Vi har personal som har genomfört liknande uppdrag både på platser där säkerhetsläget varit osäkert och på platser det funnits andra typer av utmaningar.

   Vår styrka är att våra instruktörer har erfarenhet och kontakter över hela världen.

   Hör av dig så hjälper vi er vidare.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har genomfört ett antal utbildningar i förebyggande syfte, men vi känner oss ändå lite för oförberedda om ett attentat eller annan incident skulle inträffa. Med kontor både i Sverige och utomlands behöver all vår personal ha koll på hur de ska agera oavsett vilken del i världen de befinner sig. Har ni utbildning/system som kan hjälpa oss att säkerställa så att våra anställda har rätt kunskap/information?

   Absolut. Vi har både utbildningar och tjänster som passar er typ av organisation bra.

   Vi hjälper er att säkra upp organisationens krisberedskap samtidigt som vi hjälper er minimera risken för att en säkerhetsincident inträffar någon av er anställda eller kontor.

   Hör av dig så hjälper vi er vidare.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vår organisation har uppdrag som gör att riskerna varierar mellan de olika anställda. All personal har inte heller samma säkerhetsklassning internt. Kan ni sätta ihop ett utbildningsupplägg uppdelat för all personal?

   Inga problem. Vi sätter gärna ihop ett skräddarsytt förslag anpassat efter just era förutsättningar.

   Genom vårt nätverk av specialistinstruktörer & vår välutvecklade plattform för webbaserade utbildningar, så känner vi oss trygga med att vi kan skapa ett skräddarsytt upplägg som passar er organisation perfekt.

   Hör av dig så sätter vi ihop ett förslag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • CSR

  • Vad innebär det att ni är 200% klimatkompenserade?

   Vi vill göra vårt yttersta för att våra utbildningar inte ska påverka miljön negativt. Vi har därför alltid jobbat aktivt för att vara ett klimatpositivt företag. Alla våra utsläpp från kursverksamheten klimatkompenseras därför med 200% genom bidrag till lokala klimatprojekt.

   Läs gärna mer om vårt klimatarbete här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar tar Safe@Work för att motverka dåliga arbetsförhållanden?

   Utöver vårt klimatarbete som bidrar till både arbetsmöjligheter och bättre levnadsvillkor i fattiga delar av världen, så skänker vi genom Unicef en möjlighet för fattiga och utsatta barn till bättre levnadsvillkor genom utbildning och trygg skolgång.

   I övrigt tar vi ansvar för att enbart använda leverantörer som uppfyller våra hårt ställda krav på arbetsmiljö och hållbarhet.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar tar Safe@Work för att sina anställda och konsulter är säkra på arbetsplatsen?

   Här har vi som förespråkare av en säker arbetsmiljö ett stort ansvar. Vi jobbar därför aktivt och lyhört tillsammans i hela organisationen.

   Med ett brett nätverk av instruktörer inom olika specialistområden finns en oerhörd kunskap internt. Med regelbundna riskinventeringar, tydliga styrdokument och en öppen företagskultur säkerställer vi också att arbetsmiljön förblir säker och trivsam.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad gör Safe@Work för att bidra till en förbättrade levnadsvillkor globalt?

   Vi tror att utbildning och kunskap är rätt väg att gå för att skapa en långsiktig förändring. Vi har därför valt att för varje såld E-learninglicens skänka 2st skolpaket från Unicef åt barn i fattigdom. Läs gärna mer om vårt sociala ansvarstagande

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har Safe@Work en miljö- & hållbarhetspolicy?

   Självklart! Du hittar den här.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är Safe@Work certifierade enligt ISO 14001?

   Våra arbetsflöden är utformade för att uppfylla relevanta certifieringar. Vi jobbar enligt såväl ISO 14001 som ISO 9001, ISO 39001 & OHSAS 18001. Men vi har i dagsläget ej valt att certifiera oss på grund av den stora kostnad som det skulle innebära.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka av FN:s hållbarhetsmål jobbar Safe@Work mot? Vilka uppfyller ni idag?

   Genom våra utbildningar och globala bidrag främjar vi samtliga 17 av FN:s hållbarhetsmål.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Hur jobbar SafeAtWork för att motverka barnarbete, korruption, & ohälsosamma arbetsförhållanden?

   Vi jobbar aktivt tillsammans med myndigheter, leverantörer & kunder för att samverka mot en hållbar miljö.

   Vi på Safe@Work ser det som en självklarhet att ej samarbeta eller köpa tjänster från företag som använder barnarbete, korruption eller ohälsosamma arbetsförhållanden.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är SafeAtWorks utbildningar godkända vid en hållbarhetsredovisning? Uppfyller era utbildningar kraven för en miljöcertifiering?

   Absolut! Våra utbildningar uppfyller med råge kraven från alla miljöorganisationer som vi varit i kontakt med. Är ni osäkra så tar vi kostnadsfritt kontakt med aktuellt certifieringsorgan för att säkerställa så att vår utbildning uppfyller kraven.

   Sedan 2018 genomför vi på Safe@Work regelbundna hållbarhetsredovisningar tillsammans med ansvarsfullt.se.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Länksamling till myndigheter & deras publikationer om arbetsmiljö & säkerhet

 • Här finns vi

 • Safe@Work levererar utbildningar inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet rikstäckande. Vill du komma förbi och prata utbildning så finns vi i Stockholm på Stockholms trafiksäkerhetscenter.
 • Så här jobbar vi

 • Vi vill göra det enkelt och smidigt för er som företag att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö. Vi hjälper er med konsultering, policys och utbildning.

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Bra anläggning med trevlig personal och väldigt kompetenta instruktörer med rätt pedagogik!”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Vi har bl.a. använt en leverantör i ett annat land tidigare, som iofs var duktiga på många sätt och hade en mycket fin anläggning. Dock anser vi att er pedagogik och de praktiskt relevanta moment som är utvalda är mer korrekta gällande tillämpningen i verkligheten.”

  • Robert Stake

  • Tf Chef Affärområde Academy / Chef Affärsstöd - Scutus Protection AB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Bra upplägg och lärare! :-)”

  • Ulrika Hedin

  • Ansvarig kundtjänst - Woodsafe Timber Protection AB

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef på Ramirent

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”10/10”
  Har ni köpt liknande utbildning tidigare? 
  ”Ja, med ett annat företag”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”

  • Alexandra Bojarzyn

  • KMA- Samordnare på Skanska Sverige AB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work: ”10/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov?: ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Lyhörda på kundernas önskemål, snabba och smidiga svar på frågor inför kursen mm”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • Arriva & Safe@Work Sweden
  • Jan Bäckström

  • Utbildningssamordnare - Arriva Sverige AB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”8/10″
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Varför? ”Utmärkt service, givande e-learning och värdefull utbildning
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • Thomas Engström

  • CEO på Kontrollerad Bilverkstad

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”9/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Proffsigt genomförande och bra kontakt med Daniel x 2”

   

  • Niklas Nyberg

  • Säljchef på Arvid Nordquist

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”8/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • Revideco 240
  • Robert Lundström

  • Auktoriserad revisor/Partner på Revideco AB

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? ”Mycket nöjd”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse med oss på Safe@Work? ”10/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! Snabb återkoppling, enkel hantering och lite förberedelsetid.”

  • Hanna Järnmark

  • HR-specialist på Fonus

Beställarcitat

 • ”Jag anser att safe@work har med sin yrkesskicklighet levererat väl anpassade utbildningar och skapat lektioner på ett tydligt, varierande och pedagogiskt sätt utifrån de krav vi ställt.”

  • Anna A Groth

  • Tullinspektör, Trafikinstruktör på Tullverket

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Bra kommunikation, snabb respons och en utbildning som mötte våra förväntningar.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inget. Fortsätt vara ni!”

  • Depona
  • Marie Olsson

  • Kvalitets- och säkerhetschef - Depona AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”En utbildning som överträffade mina förväntningar stort. Daniel utförde utbildningen på ett sätt som gjorde att man aldrig tappade fokus och med en härlig dialog med mycket igenkänning och skratt.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Det har varit väldigt bra från start till slut. Trevlig och hjälpsam redan vid första kontakten.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Jag är nöjd med allt”

  • Bergs kommun
  • Veronica Sundström Gund

  • Lokalvårdschef på Bergs kommun

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

  • Safe@Work Referenskund MTR
  • Malin Knutsson

  • Pedagogisk utvecklare på MTR

Beställarcitat

 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work: ”10/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Bra kommunikation med både Daniel och David. Ni har varit väldigt tillmötesgående genom alla skruvbollar som varit i samband med planering och utföring av den här utbildningen.”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? Ja”
  Berätta gärna varför! ”Väldigt tillmötesgående och flexibla vid planering av utbildningen. Ni möjliggjorde en praktisk utbildning på plats under en period då alla fysiska möten innebär en risk. Vi är väldigt nöjda med både upplägg och instruktör. Alla deltagare har uttryckt att de fick stor behållning av dagen. Tack! Vi kommer definitivt att rekommendera er om tillfället dyker upp.”

  • Lizette Tapper

  • Fastighetsskötare på Heimstaden Förvaltnings AB

Beställarcitat

 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic på E.ON

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Oerhört bra utbildare, kunnig i sitt område. Omtyckt av alla, jordnära och lyhörd.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inget.”

  • CitySelfStorage 240
  • Daniel Torefeldt

  • Country Manager på City Self-Storage Sverige AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Enkelt och smidigt. Snabb respons och trevligt bemötande.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work: ”10/10”

  • Trädgårdsinteriör
  • Helena Lantz

  • VD - Trädgårdsinteriör

Beställarcitat

 • ”We at IKEA Workspaces had the great pleasure of spending two full days with Daniel. Listening, workshopping, doing exercises and learning all about ergonomics and why we all work the way we do. He gave us many insights and opened up a “new” way to approach the subject. Daniel shared his knowledge in a fun, humble and human manner. I would absolutely recommend him to everyone – as we all need to know more about this important subject.” 

  • Jeanette Buschow

  • Range communicator - IKEA Workspaces

Beställarcitat

 • How would you rate your overall experience with us at Safe@Work?”10/10”
  Would you recommend Safe@Work to other organisations with similar function?
  ”Yes”
  We would love to hear why! ”Quick reponstime, flexible, really listened to our specific needs and the suggested instructor lived up to the expectations.”

  • Malin Hägglund

  • HR Service Consultant på SAP Svenska AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Jag tycker Safe@work har varit lyhörda för våra behov och har även varit flexibla med våra önskemål. Det tillsammans med att visa på hur de arbetar med att minimera smittorisker nu i Covid tider samt en god administration gör att jag sätter högt betyg.”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Utbildningen har jag inte själv deltagit i men våra medarbetare verkar nöjda. De har svarat att de tyckte att det var lärorikt och informativt. Bra att få testa på och kändes klockrent som de sa till mig.”

  • Carlsberg
  • Camilla Greuel

  • HR Business partner, Carlsberg Sverige

Beställarcitat

 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Smidigt utifrån det behovet vi hade”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”8/10”

  • gunnebo-logo
  • Patrik Sewerin

  • Gunneboslott och Trädgårdar Kaffehus och krog

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! Daniel Hansson är en skicklig och sympatisk kursledare som var mycket uppskattad av våra kursdeltagare. Han använder en väl avvägd blandning av fakta och humor i sin föreläsning om ergonomi.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Proffsigt, tydligt och trevligt bemötande.”

  • Ann-Marie Johansson

  • vVD på Hjärtum utbildning

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”9/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”ja”
  Berätta gärna varför! Bra kundbemötande, genomtänkt upplägg”

  • Anna Graham

  • HR-chef, Svenska Turistföreningen

Beställarcitat

 • ”Unionen Östra Sörmland/Gotland har haft ett långt och givande samarbete med Safe@Work. Tidigare främst genom praktisk bilsäkerhet, men på senare år har vi inkluderat ett vidare helhetskoncept med bl.a egen trafiksäkerhetspolicy. Med all det professionella stöd som Safe@Work kunnat leverera vet jag att våra befintliga medarbetare kan ha en kontinuerlig kompetensutveckling, samt att nyanställda snabbt kan få den säkerhetsmedvetenhet som vi kräver för att framföra bil i tjänst. En fördel med Safe@Work är just att de kan erbjuda så väl bra delmoment som helhetslösningar i allt från digital utbildning till fysisk säkerhetsutrustning.”

  • Unionen Logo
  • Henrik Bjugård

  • Regionchef, Unionen

Beställarcitat

 • Describe your experience of the training delivery: ”It was a really joyful and informative training. Having the opportunity to get hands on experience on how to extinguishing fire using extinguisher or fire blanket is the ideal way of getting a practical experience. The evacuation training was also a big plus as our evacuation leaders got a very instructive training onto how to react in case of a fire and how to help other employees to evacuate the building.”
  Would you recommend Safe@Work to other companies with similar training needs? ”Yes, very instructive and informative training provided by Michael.”
  How likely are you to choose Safe@Work for similar education in the future? ”Very likely”

  • Minervax 240
  • Feiruz Alamiri

  • Scientist at MinervaX AB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”9/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden?
  ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Positivt bemötande. Håller tider och jag känner mig uppskattad som kund.”

  • Christina Strozyk

  • Kvalité & Miljöansvarig på Granngården

Beställarcitat

 • ”Webbutbildningarna via Safeatwork har varit bra och smidiga för oss att genomföra. Kurserna har dessutom varit perfekta att gå när vi för tillfället befinner oss i en pandemi. Utbildningarna Ecodrive och Trafiksäkerhet har haft ett bra innehåll och hög kvalitet. Vi kan varmt rekommendera Safeatwork till andra.”

  • Sofie Edström

  • HR- och hållbarhetsstrateg på Pite Energi

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”9/10”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”9/10”

  • Stefan Frantz

  • Service Director på Office Management

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Bra utbildare, genomtänkt material och relevanta praktiska övningar”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Nöjd med upplägget, ser fram emot e-learning s om fortbildning/repetition.”

  • Vy buss
  • Rolf Skoog

  • Driftchef på Vybuss

Beställarcitat

 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? 10/10
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. De som deltog i Safety driving aktiviteten berättade att de var supernöjda och som beställare tycker jag också att det varit en strukturerad process från er sida där ni alltid följt upp och varit öppna när jag har behövt göra ändringar i bokningen.

  • Frida Wihlborg

  • Project Manager på Novonordisk

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Rätt nivå på utbildningen”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”9/10”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”9/10”

  • 5 star review - SafeAtWork
  • Roger Werneräng

  • HR-chef på Svenska Foder AB

Beställarcitat

 • Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare bemannar och framför organisationens beredskapsfordon när mindre sjöräddningsbåtar/svävare transporteras på land. Därför har vi behov av en högkvalitativ utryckningsförarutbildning som kunde anpassas till vår verksamhet. Vi valde Safe@work som leverantör och deras e-learning vävdes sömlöst in i våra utbildningsplattformar. Utbildningen har motsvarat våra högt ställda kvalitetskrav och Safe@work har visat stor samarbetsvilja för att möta våra önskemål.

  • 5 star review - SafeAtWork
  • Peter Andreasson

  • Utbildningsansvarig Sjöräddningssällskapet

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: Utbildningen överträffade allas förväntningar och gav alla en tankeställare gällande säkerhet i trafiken.”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! God service, välfungerande kommunikation och kvalitet i leverans”

  • Clara Karpfors

  • HR-chef på dormakaba Sverige AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Professionell utbildning i smidigt format.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Scenerna med olycksoffer var väldigt gripande och har fått flera kollegor att tänka till lite extra. Använd gärna mer exempel från verkligheten.”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”9/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Snabb och smidig”

  • Diasorin
  • Nina Karlsson

  • Service och Supportchef på DiaSorin AB

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Smidigt och enkelt, flexibelt att kunna välja både tid och plats.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Allt kändes bra, vet ej.”

  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Smidigt med webutbildning, särskilt under pandemin men även i bättre tider eftersom man kan vara kvar på arbetsplatsen”

  • Veidekke Logo
  • Henrik Karlsson

  • Mätchef, Veidekke

Beställarcitat

 • How likely are you to choose Safe@Work for similar education in the future? ”Very likely”
  We would love to hear why! ”Safe@work instructors prepared a course for us based on our requests, hence the course day was relevant and perfectly covered the things we wanted to learn about.”
  If you don’t mind, please describe your experience with us at Safe@Work: ”The whole of our team had a great experience having a tailor made driving course with Safe@work. Our needs were taken into account and the friendly and professional instructors did a great job making the training day fun, educational and memorable. We are also grateful for the instructors’ flexibility and allow us to practice and finish the last exercise for an extra half hour.”

  • Gaia Banelyte

  • Research assistant - Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
  Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

  • Joakim Malmström

  • Enhetschef på Göteborgs stad

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Proffsig hjälp och tydlig ledsagning.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • My Otterstadh

  • Group Reception Manager på Academic Work

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Trevligt bemötande och snabb respons både med beställning, utskick och statistik. Tack!”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”

  • Målerifakta testimonial
  • Mikaela Vikesson

  • HR & Ledningsstöd på Målerifakta AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? Ja”
  Berätta gärna varför! ”Det har varit mycket bra utbildningar där alla våra förare har varit extremt nöjda med kursdagarna. Från min sida som beställare och som har varit i kontakt med Safe@work och Daniel så har det varit väldigt uppskattat. Han är en stjärna med otroligt tålamod, flexibilitet och serviceminded. Det har varit otroligt enkelt för mig som beställare att lägga upp bokningarna och vi har fått så bra service! STORT TACK TILL DANIEL LUNDBERG!”

  • Carlsberg
  • Jenny Molander

  • HR Business Partner på Carlsberg Sverige

Beställarcitat

 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD på Stockholms Trafiksäkerhetscenter

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Toppen service med snabb återkoppling och flexibla upplägg.”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. Trevlig och väldigt kunnig utbildare som engagerade alla under utbildningen.

  • Alexandra Bojarzyn

  • KMA på Märsta Förenade

Beställarcitat

 • ”Det har varit ett nöje att samarbeta med er och ni är lyhörda för våra synpunkter o önskemål. Era kurser som vi tagit del av är proffsigt utformade och berör på djupet deltagarna samt ger värdefulla insikter om vad och hur man skall tänka på för att bli en säker bilförare både för sig själv och andra i trafiken.”

  • Tony Ohlsson

  • Arbetsmiljöspecialist på Stora Enso Skog AB

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Safe@Work referenskund COBAB
  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare på COBAB

Beställarcitat

 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? ”Mycket bra”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! Jag har bara fått positiv återkoppling från mina medarbetare som har varit hos er och kommer själv ihåg att det var bra för flera år sedan också när jag var hos er med ett annat företag.”

  • Michaela Honkakumpu

  • Trafikledningschef på Arriva Sverige AB

Beställarcitat

 • ”När vi sökte en leverantör till vårt säkerhetsprogram – Kom hem säkert – letade vi efter en partner som kunde leverera en effektiv säkerhetsdag till mina säljare på fältet inkl uppföljande webbkurser. De skulle vara erfarna, känna till lagar och regler, effektiva och flexibla. Samtliga parametrar uppfylldes både innan genomförande, under och efter. Safe At Work ger ett personligt bemötande med driven och engagerad personal, allt på helt rätt nivå utifrån oss som kund. Jag kan varmt rekommendera ett samarbete med Team Daniel.”

  • Johan Blomberg

  • Fältsäljchef Atria Sverige