• Hur skapar man en trafiksäkerhetspolicy? – Få mall & exempel

  12 Oktober 2018
 • Trafiksäkerhetspolicy – Hur skapar man en?

  Att skapa en trafiksäkerhetspolicy kan ofta vara ett stort och krångligt arbete, det krävs stora kunskaper både inom trafiksäkerhet, riskbedömning och förarnas vardag för att kunna skapa en trafiksäkerhetspolicy som följer arbetsmiljöverkets krav. Vi gör det enkelt för er.

  Vad är en trafiksäkerhetspolicy?

  Trafiksäkerhetspolicyn är en obligatorisk del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Själva skapandet av policyn är dessutom ett viktigt och kravställt steg i arbetet för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall. Trafiksäkerhetspolicyn ska vara ett resultat från den riskbedömning/riskanalys företaget har genomfört och policyn ska därför innehålla tydliga & mätbara mål för hur påvisade risker ska förebyggas och minimeras. Trafiksäkerhetspolicyn ska både ange hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i trafiken, samt vilka krav som ställs på de arbetstagare som kör bil i tjänsten.

  Måste företaget skapa en trafiksäkerhetspolicy?

  Så här säger arbetsmiljöverket om kraven på arbetsmiljöpolicy för den del av arbetsmiljön som utgörs av trafiken: ”Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” ”Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.” Läs mer om arbetsgivarens ansvar för trafiksäkerheten

  Hur skapar man en trafiksäkerhetspolicy?

  Företaget kan antingen själva skapa sin trafiksäkerhetspolicy om tillräcklig kunskap och erfarenhet inom trafiksäkerhetsområdet finns. Eller så kan man ta hjälp av en extern aktör med dokumenterad kunskap och erfarenhet inom trafiksäkerhet och riskbedömning. Viktigt är att policyn inte ”kopieras” från ett annat företag eller mall. Trafiksäkerhetspolicyn baseras på företagets egna riskinventering, annars är trafiksäkerhetspolicyn varken relevant eller godkänd.

  • Få mallar, tips och exempel på hur ni själva skapar en trafiksäkerhetspolicy. 
  • Få en färdig hantering för hela det systematiska arbetsmiljöarbetet i trafiken. Inkluderar bland annat: Riskinventering, riskanalys, trafiksäkerhetspolicy, åtgärdsplan & uppföljning. 

  Arbetsgivaren måste också säkerställa:

  • Att den som skapar policyn och genomför riskanalysen har tillräckliga kunskaper inom trafiksäkerhet.
  • Att arbetstagarna har möjlighet att vara med i skapandet av trafiksäkerhetspolicyn
  • Att samtliga förare har tagit del av policyn på ett sätt som skapat kunskap & förståelse för policyn.
  • Att förarna har den kunskap och riskmedvetenhet som krävs för att ohälsa och olycksfall i trafiken skall förebyggas.

  Hur förmedlar man företagets trafiksäkerhetspolicy på bästa sätt?

  Vår rekommendation är att förmedla trafiksäkerhetspolicyn i samband med en trafiksäkerhetsutbildning. Utbildningen kan antingen göras webbaserat där ni också kan infoga policyn på vår läroplattform, eller som lärarledd utbildning där kursledaren går igenom policyn och öppnar upp för frågor och diskussion kring den.

  Vill du bli kontaktad och få hjälp med delar eller hela det systematiska arbetsmiljöarbetet, hör av dig till oss så hjälper vi dig! 

  Ring oss på 08-622 57 00
  Eller maila på info@safeatwork.nu